Българската академия на науките съобщава, че на 25 август 2017 г. на 86-годишна възраст почина академик Дечко Павлов Дечков. Акад. Дечко Павлов е един от създателите на Централната лаборатория за електрохимични източници на ток, основател и ръководител на секция “Оловни акумулатори“. Бил е заместник-директор на Института по електрохимия и енергийни системи (ЦЛЕХИТ) при БАН. Той е един от най-изтъкнатите български учени с изключителни постижения в областта на електрохимията и по-специално в разкриването на процесите, протичащи при технологията на производството и експлоатация на оловните батерии.

Научните му приноси, свързани с кинетиката на електродните процеси, свойствата и структурата на оловните оксиди и процесите в оловните батерии, са получили широко международно признание. Автор е на стотици научни трудове и много монографии с хиляди цитирания в световната научна литература. Голяма част от научните му постижения са защитени с авторски свидетелства и патенти, регистрирани у нас и в други страни. Много от неговите идеи са доведени до практически внедрявания в наши акумулаторни заводи, със значителен икономически ефект.

Като високоценен преподавател е чел лекции в редица университети и световноизвестни фирми в Япония, Германия, Франция, Австралия, Китай, Бразилия и Русия. За големите му постижения в науката, технологиите и производството е удостоен с редица национални и международни награди и отличия. Като признание за цялостната му научна и научно-приложна дейност през 1989 г. е избран за член-кореспондент, а през 1997 г. за академик на БАН.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА АКАД. ДЕЧКО ПАВЛОВ.

От Ръководството на БАН и Събранието на академиците и член-кореспондентите.

Опелото ще се състои на 29 август /вторник/ 2017 г., от 12:00 ч. , в църквата „Св. София“