Институтът за български език издаде научния сборник „Езикът на науката и науката за езика”, посветен на 75-годишнината на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова – един от най-изтъкнатите и уважавани съвременни български езиковеди, автор на многобройни приносни изследвания в областта на терминологията, терминографията, лексикологията, езиковата култура на научната реч и др., основател на българска школа в терминознанието с многобройни последователи.

Сборникът съдържа 48 статии на езиковеди от различни научни центрове у нас и в чужбина (Русия, Великобритания, Хърватия, Словения, Чехия, Испания, Швеция) и е израз на уважението към научното дело на проф. Мария Попова от страна на нейните ученици, колеги и съмишленици.