На 31 октомври 2017 г. на посещение в Института по полимери – БАН бяха представители на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент начело с председателя на комисията Искра Михайлова. Посещението беше във връзка с изпълнени проекти, финансирани по Европейските структурни фондове в програмния период 2007 – 2013 г.

Директорът на Института по полимери – БАН (ИП) доц. д-р Нели Косева представи успешно изпълнените от ИП – БАН проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“ (Европейски фонд за регионално развитие) и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (Европейски социален фонд).

Обсъдени бяха предизвикателствата пред научните организации за успешното представяне на проектни предложения по Хоризонт 2020, връзките с индустрията и по-специално малки и средни предприятия (МСП) както и новите оперативни програми на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), възможностите за финансиране на високо оценени проекти (отличени със Seal of Excellence), но не получили финансиране по Хоризонт 2020, както и необходимостта от опростяване на процедурите и документите при подготовка на проектни предложения.

По време на посещението учените от Института направиха демонстрация на апаратура, закупена със средства по Европейските структурни фондове в изпълнение на представените проекти.