Представители на Геоложката служба на Република Косово и Университета „Иса Болетини“ в гр. Косовска Митровица посетиха институтите по обща и неорганична химия и  по минералогия и кристалография на БАН за участие  в „Интензивен практически курс по прахова рентгенова дифракция“.

Лекциите в курса представиха основните понятия при кристалографското описание на твърдите вещества, свойствата на рентгеновото лъчение и принципите на използването му при анализа на прахообразни материали. Упражненията третираха качествен и количествен фазов анализ на геоложки образци.

Колегите от Косово заявиха интерес за сътрудничество с институти на БАН с оглед получаване на методическа помощ при работа с различни апаратури за характеризиране на материали, обучение по докторантски програми в БАН и участие в бъдещи научни форуми в България.

Събитието e пример за добра практика на сътрудничество между учените от страните от Балканския регион. Курсът е организиран от Българското кристалографско дружество и двата института на БАН и се проведе от 5 до 11 ноември 2017 г.