На 30 ноември 2017 г. се състоя 15-та Национална конференция по катализ заедно с Осма Научна сесия по катализ за студенти, докторанти и млади научни работници, организирана от Клуба на българските каталитици.

Конференцията бе проведена в Института по катализ – БАН, който е седалище на клуба. Събитието бе посветено на известния български учен в областта на катализа проф. дн Атанас Андреев по повод 20 г. от кончината му. Представени бяха 5 пленарни лекции и 57 постерни научни съобщения.

В рамките на Осмата Научна сесия по катализ за студенти, докторанти и млади научни работници бяха представени доклади от четирима млади научни работници. Обсъждани бяха теоретични проблеми в областта на катализа, ролята и приложението на катализа за опазване на околната среда, за решаване на енергийни проблеми, нови методи за получаване на катализатори и приложението на различни физични и физикохимични методи за решаване на проблеми на теоретията и практиката, за изясняване на структурата и действието на каталитични системи.

Конференцията показа, че въпреки значителните трудности в страната за провеждане на научна и изследователска дейност, в България съществува общност от висококвалифицирани учени, способни да работят и творят в областта на катализа. По традиция Клубът на българските каталитици издаде и разпространява Сборник с резюме на представените лекции, доклади и постерни съобщения.

Участниците в конференцията изразиха общо желание за активна подкрепа на Организационния комитет за провеждането на 12-и Международен симпозиум по хетерогенен катализ на 26−29 август 2018 г. в София.