Проф. д-р Анатолий Викторович Скальный от Държавен университет „П. Г. Демидов”, гр. Ярославъл, Русия ще гостува на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН. На 18 и 19 декември той ще изнесе три лекции на английски език в Заседателната зала на Института на ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25, етаж 2.

18.12.2017 г., 13:00 ч. – „Медицинска елементология в Русия”

19.12.2017 г., 10:30 ч. – „Антагонизъм на селена и токсичните елементи при човека: Изследване на взаимодействията Se-Hg-As” и „Минерален профил на деца с аутизъм (връзка между токсичните метали и нарушенията от аутистичния спектър)”

Лекциите са част от обучение по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г. „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“.

Проф. Скальный е международно признат учен с интереси в областта на разработване и внедряване на нови методи за оценка концентрациите на витамини и метали и тяхното въздействие върху функционалния статус на организма, както и в разработване на нови биологично-активни хранителни добавки и храни, обогатени с микроелементи и др. Основател е на Център за биотична медицина в Москва. Директор е на Института по биоелементология към Университета в Оренбург и вицепрезидент на Института за микроелементи към ЮНЕСКО в Лион, Франция. Член е на Консултативния съвет на Европейските дружества за микроелементи и минерали (FESTEM).