Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и научното жури съобщават, че на 12.01.2018 г. (петък) от 11.00 ч. в стая 210, секция „Етнология на социализма и постсоциализма“ на ИЕФЕМ – БАН, ул. „Московска” 6А, ще се проведе заключителното заседание на научното жури за присъждане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Етнография, област на изследване на младежките субкултури, с единствен кандидат гл. ас. д-р Вихра Йосифова Барова.

Научното жури е в състав:

доц. д-р Иванка Петрова (ИЕФЕМ – БАН), председател на журито

и членове:

  • проф. д.ф.н. Радост Иванова
  • проф. д-р Валентина Георгиева (СУ „Св. Климент Охридски)
  • проф. д.с.н. Валентина Златанова (ИИОЗ – БАН)
  • проф. д-р Илона Томова (ИИНЧ – БАН)
  • проф. д.ф.н. Анатол Анчев
  • доц. д-р Николай Вуков

Материалите по конкурса са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А и на интернет страницата на института: