Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по научна специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните материали” в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание – 1 (един) брой за нуждите на Научна секция 2 „Технологии и съоръжения за специални стомани и сплави“ към Института със срок 2 (два) месеца от публикуването в ДВ бр. 103/28.12.2017 г.

Документи се приемат в Института, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 – Отдел „Организация и управление на човешките ресурси”, тел. 02/462 62 28.