Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН обявява защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на Елена Георгиева Гелева

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 31.01.2018 г. (сряда) от 11,00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул. „Цариградско шосе 72”, София, ще се проведе открито заседание на научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

„Радиоекологични изследвания на обекти от околната среда в чисти райони
и около ядрени съоръжения”
на Елена Георгиева Гелева
задочен докторант към ИЯИЯЕ (БАН)
по професионално направление 4.2.Химически науки (Радиохимия)

Научен ръководител: Доц. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ – БАН)

Състав на Научното жури:

  • Доц. д-р Цветана Нонова (ИЯИЯЕ – БАН) – председател и рецензент
  • Проф. дхн Славчо Раковски (ИК – БАН) – рецензент
  • Доц. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ – БАН)
  • Доц. д-р Елисавета Пенева (ФзФ – СУ „Св. Климент Охридски“)
  • Доц. д-р Захари Пешев (ИЕ-БАН)

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИЯИЯЕ и са публикувани на Интернет страницата на Института – www.inrne.bas.bg.