Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 19 февруари 2018 г. (понеделник) от 14.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

АСОЦИАТИВНИ ПРЪСТЕНИ С ЕДИНИЦА  И СЛАБО  УНИПОТЕНТНИ МУЛТИПЛИКАТИВНИ ГРУПИ

на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДАНЧЕВ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма “Алгебра и теория на числата”

 

Научен консултант:

Доц. д-р Иван Чипчаков

Председател на Научното жури:

Проф. дмн Петър Бойваленков

Членове на Научното жури:

Проф. дмн Иво Михайлов  – рецензент

Проф. д-р Асен Рахнев – рецензент

Доц. д-р Ангел Попов

Доц. д-р  Иван Чипчаков

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php