Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 12 февруари 2018 г. (понеделник) от 14.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Оспорване на нормативните актове на общинския съвет“ на Константин Ангелов Григоров – задочен докторант в ИДП, докторска програма Административно право и административен процес, професионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки

Научен ръководител: проф. д-р Ганета Минкова Минкова

Председател на научното жури: доц. д-р Надежда Гецова Йонкова, ИДП при БАН

Членове на научното жури:

  • Проф. д-р Христина Тодорова Балабанова, УНСС (рецензент)
  • Проф. д-р Александър Асенов Воденичаров, Академия на МВР (рецензент)
  • Проф. д-р Ганета Минкова Минкова, ИДП при БАН
  • Доц. д-р Мария Нейкова Кънева, Бургаски свободен университет

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3 и на интернет страницата на Института: http://ipn-bg.org/novini/publichna-zashchita-disertacionen-9410.html