Защитата на дисертационния труд на Августина Красимирова Данаилова, редовен докторант в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“, с научни ръководители проф. дбн Стефка Танева и доц. д-р Сашка Крумова, на тема „Калориметрични маркери за диагностика и мониториране на онкохематологични заболявания“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) ще се състои на 6 март 2018 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“.

Председател на Научното жури: проф. дбн Стефка Танева

Рецензенти: чл.-кор. проф. дбн Здравко Лалчев и доц. д-р Биляна Николова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

http://biomed.bas.bg/bg/procedures/avgustina-danailova /