Институтът за космически изследвания и технологии и Научното жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, съобщават, че на 22.02.2018 г. от 14.00 ч.  в  зала 309 на Института, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 1, ще се проведе откритото заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: „Оценка на динамиката на температурата на земната повърхност в урбанизирани територии с използване на дистанционни методи и ГИС”, за получаване на образователна и научна степен „доктор” с автор маг. Иван Георгиев Янев – докторант редовна форма на обучение към ИКИТ (област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Дистанционни изследвания на Земята и планетите”) с научен ръководител: доц. д-р Лъчезар Христов Филчев.

 

Научно жури:

Председател: проф. дтн Гаро Мардиросян – ИКИТ-БАН

Членове:

доц. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН

проф. д-р Зоя Матеева – НИГГГ-БАН

доц. д-р Петър Ножаров – НИГГГ-БАН

доц. д-р инж. Христо Дечев – УАСГ

Материалите за защитата са на разположение в библиотеката и са публикувани на интернет страницата на Института: www.space.bas.bg