Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) – един, за лаборатория „Полимеризационни процеси“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 103/28.12.2017 г.).

Справки и документи – в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.