Проект за изграждане на Център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии с координатор Института по обща и неорганична химия – БАН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проекти BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ беше одобрен за финансиране.

Целта е изграждане на нов тип национален Център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии, който да мобилизира научно-изследователския потенциал, така че да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се икономически сегмента: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии. Планът на научно-изследователската дейност ще осигури изграждането, функционирането, развитието и превръщането на Центъра във водеща национална и конкурентноспособна Европейска научна структура в рамките на 10-годишен период. По този начин проектът ще има добавена стойност към реализирането на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на България.

Центърът е съставен на принципа „комплементарност-синергизъм” и обединява водещи научни групи от институти на БАН (общо 12) и висши училища СУ „Св. Климент Охридски”, ТУ-София, ТУ-Варна, ТУ-Габрово и ХТМУ-София. Ролята на всяка една от партньорските организации е да се координират, организират и провеждат независими научно-изследователски дейности в областта на мехатроника и чисти технологии. С цел по-тесни връзки с бизнеса, като асоциирани партньори въз основа на публично обявен конкурс са привлечени Клъстерът по мехатроника, фирма Борима ЕАД и сдружение за НИРД. За осигуряване на по-високо научно ниво на центъра отново чрез обява като асоциирани партньори са привлечени структури от световно известни университети (Тел Авив, Берлин и Делфт) и Института по роботика и интелигентни системи към Федералния технически университет, Цюрих.

В рамките на Центъра е предвидено изграждането на специфична инфраструктура, включваща конструирането на три уникални за страната апаратурни комплекса: Комплекс „ТУ”, специализиран в областта на мехатрониката; Комплекс „Лозенец”, насочен към областта на чистите технологии и Комплекс „Гео Милев”, обхващащ областите мехтроника и чисти технологии. Новият тип инфраструктура ще обогати и задълбочи изследванията в областта на мехатрониката и чистите технологии и ще спомогне за сформиране на конкурентноспособни и интердисциплинарни научно-изследователски колективи, които са способни да участват успешно в други програми и конкурси.

Научната програма е структурирана в четири работни пакета, които са тематично-ориентиран в синхрон с приоритетните направления на ИСИС. Темите са подбрани така, че да се следва цялостния икономически цикъл: от високотехнологично производство, през ресурсно ефективно производство към въвеждане на нисковъглеродна икономика. Провеждането на тези дейности е необходимо за да се постави научно-изследователския фундамент в България за ускоряване на прехода й от групата на „плахите иноватори” в групата на „умерените иноватори” – стратегическа цел на България за справяне с обществените предизвикателства.