Институти на Българската академия на науките са бенефициенти по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

 

Водеща институция за реализиране на проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, в партньорство с единадесет научни, образователни и културни организации. Това са: Техническият университет в София /ТУ/, Университетът по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, Националната спортна академия “Васил Левски” /НСА/, Националният институт по геофизика, геодезия и география при БАН /НИГГГ/, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН /ИЕФЕМ/, Институтът за изследване на изкуствата при БАН /ИИИзк/, Институтът за литература при БАН /ИЛ/, Кирило-методиевският научен център при БАН /КМНЦ/, Институтът за балканистика с Център по тракология “Проф. Александър Фол” при БАН /ИБЦТ/, Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” /НБКМ/ и Регионалният исторически музей в София /РИМ/.

Проектът, на стойност до 29 785 549.49 лева, започна на 28.02.2018 година със срок за изпълнение 70 месеца.

Основната цел е изграждане на съвременна инфраструктура за научноизследователска и иновационна дейност в сферите на креативните и рекреативни индустрии (Център за върхови постижения „Наследство БГ“), в която ще работят интегрирани екипи за интердисциплинарни изследвания, политики и практики. Ще бъдат положени усилия и за установяване на контакти със сходни европейски колективи, за съвместни дейности и участие в конкурси.

Очакваният резултат е създаване на условия за разработване на съвременни технологии и развитие на пазарно-ориентирани научни изследвания. Предвижда се разпределена научноизследователска система с мрежова свързаност между отделните модули на проекта, с алтернативни комуникационни канали, със съвременни условия за научни изследвания и развойна дейност, с принос за икономиката, социалната сфера и околната среда чрез разпространение и трансфер на знания.

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ ще представлява модерен научноизследователски комплекс, насочен, както към фундаментални, приложни и експериментални изследвания, така и към развойна дейност. Резултатите от неговата дейност ще бъдат достъпни чрез онлайн портал (текст, аудио, видео, продукти с виртуална реалност и пр.), а разработените продукти и услуги (на няколко езика) ще бъдат разпространявани сред учебни заведения, читалища, сдружения на различни общности в България и чужбина, бизнеса, особено в креативните и рекреативни индустрии