Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН, обявява конкурс за доцент в професионално направление 4.2. Химически науки, Физикохимия  за нуждите на секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 25 от 20.03.2018 год. и на сайта на ИФХ-БАН:

http://ipc.bas.bg/page/posts/konkurs-za-docent-103.php

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581