Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на академична длъжност „професор” съобщават, че на 13 април 2018 г. (петък)  от 11:00 ч   в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София,   ще се проведе открито заседание на Научното жури.

Научно жури
Председател на журито:
• проф. дфн Илиан Христов Илиев – ИА с НАО – БАН

Членове на журито:
• проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева – ШУ “Епископ Константин Преславски”
• проф. дфн  Екатерина Христова Христова – ИЯИЯЕ – БАН

  • доц. д-р Димитър Магдаленов Младенов – СУ “Св. Климент Охридски”
  • доц. д-р Петко Любенов Недялков – СУ „Св. Климент Охридски“

 

  • проф. дфн Радослав Костадинов Заманов – ИА с НАО – БАН
  • проф. д-р Румен Станимиров Бачев – ИА с НАО – БАН

Материалите по конкурса са на разположение в Библиотеката на ИА с НАО – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИА с НАО: http://www.astro.bas.bg/~DKirilova/Konkurs_profesor