Институтът  по  металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН  обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание, по научна специалност „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура“ – 1 /един/ брой  за нуждите на Научна секция 7 „Специализирани сензори и устройства“ към Института; академична длъжност „главен асистент“ в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание, по научна специалност „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура“ – 1 /един/ брой  за нуждите на Научна секция 7 „Специализирани сензори и устройства“ към Института със срок 2 /два/ месеца от обнародването в бр. 25/ 20.032018 г. на Държавен вестник.

Документи се приемат в Института, гр. София, бул. „Шипченски проход” 67 – отдел „Организация и управление на човешките ресурси”, тел. 02/4626228