Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 април 2018 г. от 11.00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд „Циганско/ромско движение в Шумен: история и съвременност“  на Димитринка Михайлова Демирова, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Балканска етнология“, в област на висше образование 3. Социология, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Етнография.

Научен консултант: доц. д-р Елена Марушиакова

Председател на Научното жури: Проф. д.и.н. Рачко Попов

Рецензии:

  • Проф. д.и.н. Рачко Попов
  • Проф. д.и.н. Любомир Огнянов

Становища:

  • Доц. д-р Мирелла Дечева
  • Доц. д-р Евгения Иванова
  • Доц. д-р Елена Марушиакова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – ул. „Московска“ 6А и са публикувани на интернет страницата на ИЕФЕМ – БАН: http://iefem.bas.bg/.