УС на БАН в свое заседание на 28.03.2018 г. избра:

Проф. д-р Ирена Цонева Илиева

Директор на Института за държавата и правото.

 

Решението на УС на БАН е отразено в протокол № 3 от 28.03.2018 г.