Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (в медицината) “ за нуждите на секция „Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни“ към ИБФБМИ–БАН, обявен в ДВ, бр. 94/24.11.2017 г., с единствен участник доц. д-р Весела Цветанова Кръстева и съгласно чл. 6.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 29.03.2018 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Весела Кръстева.

Научно жури:

  • чл.-кор. Андон Косев – Председател на Научното жури и рецензент,
  • проф. Георги Михов – рецензент,
  • проф. Рачо Иванов – рецензент,
  • проф. Михаил Матвеев,
  • проф. Ивайло Христов,
  • проф. Иво Илиев,
  • проф. Иван Доцински

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИБФБМИ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg), както и на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/vessela-krasteva-professor/