На съвместно заседание на Общото събрание на БАН (ОС на БАН) и Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК) на 2 април 2018 г. в Големия салон беше обсъден проект на Управителния съвет на БАН за „Стратегия за развитие на Българската академия на науките 2018 – 2030 г.“.

Проектът на Стратегията бе представен от заместник-председателя на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов. Документът се състои от две основни части. Първата част е аналитична и разглежда структурата, ресурсите и дейностите на Академията. Във втората част е определена визията за развитие на БАН, основната и специфичните цели, политиките и конкретните дейности за тяхното реализиране.

След оживени дискусии ОС на БАН и САЧК дадоха висока оценка на проекта. Направени бяха и предложения за допълнения. След приключване на обсъждането от институтите на БАН и приемането на окончателния документ, „Стратегия за развитие на Българската академия на науките 2018 – 2030 г.“ ще бъде публикувана на интернет страницата на Академията.