Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 19.04.2018 г., от 11 часа, в залата на ИЕЕС – БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Катализатори, базирани на Ni и Co с интерактивен оксиден субстрат за електролиза на вода в клетки с анионпроводяща мембрана” на ас. Катерина Карлова Максимова-Димитрова, редовен докторант в ИЕЕС – БАН, специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. химични източници на тока).

Научен ръководител: проф. дхн Евелина Славчева

Членове на научното жури:

  • доц. д-р Антония Стоянова – председател и рецензент
  • доц. д-р Ангелина Попова (ХТМУ София) – рецензент
  • проф. дхн. Евелина Славчева – становище
  • доц. д-р Рашко Рашков (ИФХ – БАН) – становище
  • доц. д-р Веселин Синигерски (ИП – БАН) – становище

Материалите за защитата са на разположение в секретариатa на ИЕЕС – БАН (стая 202) на горепосочения адрес и са публикувани на интернет страницата на ИЕЕС. (https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadLevelCur-176).