Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен Доктор съобщават, че на 25 април 2018 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Приложениe на йонната имплантация за нано-размерен електрически запис на информация в диамантено-подобен въглерод“,

на МАКСИМ КИРИЛОВ САНДУЛОВ,

редовен докторант от ИФТТ – БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки“, научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“.

 

Научно жури:

Председател на журито:

  • проф. дфн Албена Паскалева Дончева от ИФТТ – БАН (рецензия)

Членове на журито:

  • проф. дфн Дориана Иванова Димова-Малиновска от ЦЛ СЕНЕИ – БАН (рецензия)
  • доц. д-р Теодор Иванов Миленов от ИЕ – БАН (становище)
  • доц. д-р Василка Христова Пенчева от ИЕ – БАН (становище)
  • доц. д-р Таня Цветанова Цветкова от ИФТТ – БАН (становище)

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията и са публикувани на интернет страницата на ИФТТ – БАН:

http://www.issp.bas.bg/wp-content/uploads/konkursi/PhD/m.sandulov/index.htm