35-ата годишнина на Института по катализ към Българската академия на науките беше тържествено отбелязана на 2 април. Институтът е водещ научен, научно-приложен и иновационен център и център за подготовка на специализирани кадри в България и Югоизточна Европа по фундаментални и приложни изследвания в областта на хетерогенния и хомогенен катализ, химичната кинетика, химичната стабилизация и специфичните изследователски методи, приложими в катализа, енергетиката и екологията. Институтът по катализ е организатор и седалище на Клуба на българските каталитици и на Българското ЕПР дружество.

Директорът доц. д-р Силвия Тодорова отчете постиженията на Института в областта на разработване на методи, катализатори и технологии за получаване на водород от възобновяеми и въглеводородни източници, получаването на водород за горивни клетки (WGSR и PROX). Институтът по катализ има важен принос в световен мащаб за създаването на теорията и практиката на златни катализатори; каталитичното и фотокаталитично очистване на отпадни газове, води и замърсени почви; плазмено, мокро (в т.ч. по зол-гел методи) и сухо (в т.ч. механохимично) получаване на наноразмерни катализатори и адсорбенти; физикохимични, спектрални и термични анализи; дезинфекция и стерилизация на медицински изделия; висококачествени хидрогенирани масла; апарати, базирани на фотокаталитична технология за очистване на затворени помещения, офиси и др.; апарати за производство на озон; синтез на органични съединения с биологична активност – биологични маркери за медицината и електрониката на основата на спиро съединения; нови типове дозиметри за определяне интензивността на радиация с използване на въглехидрати.

По време на тържественото събрание с юбилеен плакет за принос в изграждането и развитието на ИК бяха удостоени чл. кор. дн Лъчезар Петров, проф. дн Славчо Раковски и изявеният млад учен доц. д-р Йорданка Каракирова.