Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор съобщават, че на 16 май 2018 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ-БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„ТЕЧНОКРИСТАЛНИ СВОЙСТВА НА МОДЕЛНИ ЛИПИДНИ МЕМБРАНИ И НА ДЕФЕКТИТЕ В ТЯХ: Влияние на липидния състав и водната среда върху еластичността, ръбната енергия и електричния капацитет“,

на Деница Миткова Бранкова,

редовен докторант от ИФТТ – БАН по професионално направление: 4.3. „Биологически науки”, научна специалност: „Биофизика”.

 

Научно жури:

Председател на журито:

  • доц. д-р Виктория Виткова Виткова от ИФТТ – БАН (становище)

Членове на журито:

  • акад. дфн Александър Георгиев Петров от ИФТТ – БАН (рецензия)
  • проф. дбн Албена Борисова Момчилова от ИБФБМИ – БАН (рецензия)
  • доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова от ФХФ – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
  • доц. д-р Албена Георгиева Йорданова от МФ – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията и са публикувани на интернет страницата на ИФТТ – БАН:

http://www.issp.bas.bg/wp-content/uploads/konkursi/PhD/d.mitkova/index.htm