Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и заместник-министърът Иван Димов посетиха на 17 май 2018 г. Института по физика на твърдото тяло – БАН (ИФТТ – БАН). Гости на института  бяха  и директорът на дирекция „Наука“ в МОН Милена Дамянова и зам.-председателя на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов.

Директорът на ИФТТ-БАН професор Хассан Шамати  представи историята, структурата, най-важните научни постижения и иновационната му дейност. Той изтъкна, че ръководената от него научна организация участва активно в Европейски научни програми, което осигурява допълнително финансиране на провежданите  изследвания и закупуване на уникално оборудване. Институтът, заедно с още 16 научни организации, е бенефициент по проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

След кабинета на академик Наджаков, който е обявен от Европейското физическо дружество за историческо място в научното и културно наследство на Стария континент, министър Вълчев и придружаващите го лица посетиха обновените лаборатории. Те бяха запознати с апаратури за синтезиране, структуриране и охарактеризиране на тънкослойни магнитни, диелектрични, полупроводникови  и  течно-кристални материали с приложения в наномедицината, акусто- и микроелектрониката, слънчевата енергетика, нанофотониката и др.  Демонстрирани бяха и разнообразните възможности на съвременните лазерни технологии за получаване и модифициране на тънки слоеве, както и за консервиране и реставриране на паметници на културата.

Гостите посетиха технологичната лаборатория на направление „Нанофизика“, където се изготвят тънки и свръхтънки, хомогенни и наноструктурирани, полупроводникови и диелектрични слоеве и хетероструктури. Усилията на учените  са фокусирани върху търсене на възможности за приложение на слоевете и структурите за детекция на химични агенти, за направа на постоянни памети и дозиметри на гама и рентгеново лъчение . Тези разработки са признати в два български патента.

В звено „Електромагнитни сензори“  бяха показани приборите за управление на устройства за защита при бедствия, аварии и терористични атаки с оръжия за масово поразяване, разработени по проекта COUNTERFOG.