ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

– организира, управлява и ръководи цялостната административно-стопанска дейност на новообразуваното самостоятелно общоакадемично помощно звено „Почивно дело“ в БАН, съгласно нормативната уредба в страната и Закона и Устава на БАН.

– осигурява опазването и законосъобразното и ефективно ползване и стопанисване на почивно-творческите бази на Академията;

– разпорежда се с бюджета на звеното при спазване на съответните нормативни изисквания.

– представлява звеното пред всички органи и организации, юридически и физически лица в страната и чужбина;

– осигурява договори за развитие по предмета на дейност на звеното, което ръководи и създава условия за тяхното изпълнение.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

– висше икономическо или друго образование и квалификация, свързани с дейността на звеното;

– организационно-технически опит в областта на почивното дело и/или туризма.

– да познава добре и да умее да прилага действащата нормативна уредба /ЗТ, ЗС, КТ, ЗФУКПС, ЗОП, ЗУТ и други/

– професионален опит – минимум 5 години

 

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Необходими документи за първи етап:

– автобиография (СV) и мотивационно писмо; копие от диплома за висше образовоние, документи за трудов стаж и други по преценка на кандидата.

–  разработване и защита на концепция на тема: „Стратегическо управление на дейността на новообразуваното общоакадемично помощно звено „Почивно дело“ в БАН“. Концепцията да бъде представена в писмен вид във формат А4, подписана и поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата като се посочи позицията, за която се кандидатства.

Втори етап:

Датата за провеждане на събеседването с допуснатите кандидати на втори етап ще се определи в протокола за допуснатите и недопуснатите кандидати, като одобрените кандидати ще бъдат уведомени по е-mail или телефон.

Краен срок за подаване на документите – 22 юни 2018 г.

Документите се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в стая № 234 в сградата на БАН, гр. София, ул. 15 ноември № 1, г-жа Йорданка Павлова, тел. 02 979 5360.

В срока за подаване на документите кандидатите могат да получат информация и да се запознаят на място с условията в почивните бази след предварително уточняване на тел. 02 979 5310, 0889801868 инж. Ганчо Кръстев и 02 979 5245, 0887 882 560 Красимира Ангелова.

Информация за част от почивните бази е публикувана и на интернет страницата на БАН: http://www.bas.bg, в рубриката Финансова и стопанска дейност – Почивно дело.