Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро-и аеродинамика  „Акад. Ангел Балевски” – БАН и научното жури съобщават, че на 1 юни 2018 г.  от 11.00 часа в Залата на Научния съвет на Института, сграда А, ет. 4, ст. 414, на ул. “Шипченски проход” 67, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури  за присъждане на академична длъжност „професор”  на кандидата доц. д-р Явор Борисов Лукарски.

Научното  жури е в  състав:

Председател на журито

  • проф. дтн Иван Максимов Пършоров – ИМСТЦХА – БАН

Членове на журито

  • проф. д-р Стойко Атанасов Гюров – ИМСТЦХА-БАН
  • проф. дтн Цоло Вълков Рашев – пенсионер
  • проф. дтн Венцеслав Цветанов Тошев – ТУ – София
  • проф. дтн Йордан Генов Генов – ТУ – София
  • доц. д-р Николай Николов Дюлгеров – ИМСТЦХА – БАН
  • проф. дтн Михо Минков Миховсщки – ИМех – БАН

Материалите на кандидата са на разположение на интересуващите се в ст. 414 и са публикувани на интернет страницата на ИМСТЦХА – БАН.