Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 14.06.2018 г. от 11:00 часа, в Семинарната зала на ЦЛ СЕНЕИ – БАН, бул. Цариградско шосе 72, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Получаване и изследване на структурни, оптични и електрични свойства на тънки слоеве от ZnO и тяхното приложение за газови сензори” на инж.хим Христо Стоянов Ничев, докторант в ЦЛ СЕНЕИ – БАН,  Професионално направление 4.2 „Химически науки”, специалност 02.10.17„Технология на полупроводниковите материали и електронни елементи”.

Научен ръководител:

Проф. дфн Дориана Малиновска

Членове на Научното жури:

  • Доц.д-р Максим Ганчев (ЦЛ СЕНЕИ-БАН) – Председател (становище)
  • Проф.д-р Пламен Петков (ХТМУ и ИЕЕС-БАН)  – рецензент
  • Доц.д-р Антония Стоянова (ИЕЕС-БАН) – рецензент
  • Проф. дфн Дориана Малиновска (ЦЛ СЕНЕИ-БАН) –  (становище)
  • Проф.д-р Сашо Василев (ИЕЕС-БАН) –  (становище)

Материалите по защитата са на разположение в секретариата на ЦЛ СЕНЕИ – БАН (стая 9) на горепосочения адрес и са публикувани на интернет страницата на ЦЛ СЕНЕИ – БАН: http://www.senes.bas.bg/konkursi