Във връзка с предстоящо подписване на нов Протокол за научно сътрудничество между БАН и ЕАНИТ за периода 2019 – 2021г. И Анекс към него, започва кампания за подаване на нови предложения за съвместни научни проекти с ЕАНИТ за периода 2019 – 2021г.

Процедурата по внасяне на предложенията за нови проекти се открива на 21 май 2018г. и приключва на 15 октомври 2018 г.

Документите, които се депозират в отдел МДОПП, БАН-Администрация, с придружително писмо (по образец, качен на сайта на БАН) от Директора на института, са:

  • форма “А” (на български език), подписана от директора на института и от ръководителя на проекта, подпечатана от института и с номер на решението на Научния съвет на института, с което се приема проектът;
  • форма “В1” (на английски език), подписана и от двете страни (може и по e-mail).

Картата за оценка на проектното предложение по ЕБР (www.bas.bg – раздел „За нас“ – категория „Международна дейност“) е в сила за тази кампания за подаване на нови предложения за съвместни научни проекти с ЕАНИТ.

Хабилитиран учен може да бъде ръководител само на един проект.

Предложения, които са продължение на теми на предишни проекти, няма да бъдат разглеждани.

Проектите следва да бъдат подадени от египетските партньори паралелно в Египетската академия за научни изследвания и технологии.