Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор”  съобщават, че на 13.06.2018г. (сряда) от 14,00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул. Цариградско шосе 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисертационен труд на тема: “Реакторно-физични пресмятания за изпробване на изчислителни модели” на  Пламен Иванов Иванов редовен докторант към ИЯИЯЕ (БАН) по професионално направление 4.1.Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори).

Научен ръководител: Доц. д-р Никола Колев (ИЯИЯЕ – БАН)

Състав на Научното жури:

  • Доц. д-р Павлин Грудев (ИЯИЯЕ – БАН) – председател и рецензент
  • Доц. д-р Ивайло Христосков (ФзФ – СУ “Св. Климент Охридски”) – рецензент
  • Доц. д-р Никола Колев (ИЯИЯЕ – БАН) – становище
  • Проф. д-р Бончо Бонев (ТУ – София) – становище
  • Доц. д-р Калин Филипов (ТУ- София) – становище

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИЯИЯЕ и са публикувани на Интернет страницата на Института –  www.inrne.bas.bg.