Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12.06.2018г. (вторник) от 14,00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисертационен труд на тема: Характеристики на системата от камери със съпротивителна плоскост на експеримента «Компактен Мюонен Соленоид» – от обновяването и разширението на експеримента до набирането на данни на Големия Адронен Колайдър”  на Мариана Филипова Шопова редовен докторант към ИЯИЯЕ (БАН) по професионално направление 4.1.Физически науки (Физика на елементарните частици и високите енергии).

Научен ръководител: Доц. д-р Пламен Яйджиев (ИЯИЯЕ – БАН)

Състав на Научното жури:

  • Доц. д-р Петър Темников (ИЯИЯЕ – БАН) – председател и рецензент
  • Проф. д-р Ваню Чолаков (ФзТФ, ПУ “Паисий Хилендарски”) – рецензент
  • Доц. д-р Пламен Яйджиев (ИЯИЯЕ – БАН)
  • Доц. д-р Димитър Колев (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”)
  • Доц. д-р Мариян Богомилов (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”)

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИЯИЯЕ и са публикувани на Интернет страницата на Института –  www.inrne.bas.bg.