Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен Доктор на науките съобщават, че на 13 юни 2018 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ – БАН, бул. Цариградско шосе №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Изучаване на биосъвместими и биологични материали: могат ли да бъдат повлияни от външни фактори?“ на доц. д-р Емилия Валентинова Печева, по професионално направление: 4.1. “Физически науки”, научна специалност: “Физика на кондензираната материя”.

Научно жури:

Председател на журито:

проф. дфн Хассан Шамати от ИФТТ-БАН (становище)

Членове на журито:

чл. кор. проф. дбн Здравко Иванов Лалчев от БФ – СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензия)

проф. дфн Дориана Иванова Димова-Малиновска от ЦЛ СЕНЕИ – БАН, пенсионер (становище)

проф. д-р Галя Марчева Станева от ИБФБМИ – БАН (рецензия)

доц. д-р Николай  Спиридонов Щърбов – пенсионер (становище)

акад. дфн Александър Георгиев Петров от ИФТТ – БАН (рецензия)

доц. д-р Виктория Виткова Виткова от ИФТТ – БАН (становище)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията и са публикувани на интернет страницата на ИФТТ-БАН:

http://www.issp.bas.bg/wp-content/uploads/konkursi/DFN/E.Pecheva/index.htm