Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 20.06.2018г. (сряда) от 14,00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул..“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

 

“Модели на сложно деформирани атомни ядра”

на доц. д-р Николай Минков Петров

по професионално направление 4.1.Физически науки

 

Състав на Научното жури:

Председател на журито:

Проф. дфн Севдалина Димитрова (ИЯИЯЕ – БАН)

 

Членове на журито:

Чл.-кор. Чавдар Стоянов (ИЯИЯЕ-БАН) – рецензент

Проф. дфн Антон Антонов (асоц.член на ИЯИЯЕ-БАН) – рецензент

Доц. дфн Николай Антоненко (ЛТФ-ОИЯИ, Дубна) – рецензент

Доц. д-р Владимир Гаристов (асоц.член на ИЯИЯЕ-БАН)

Доц. д-р Митко Гайдаров (ИЯИЯЕ – БАН)

Доц. д-р Морис Гринберг (НБУ, София)

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на ИЯИЯЕ и са публикувани на Интернет страницата на Института –  www.inrne.bas.bg.