Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 18.06.2018г. (понеделник) от 13:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул..“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

 

“Ефективни описания на четиримерни теории от струнни решения с потоци”

на доц. д-р Лилия Кирилова Ангелова

по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика)

 

Състав на Научното жури:

Председател на журито:

Чл.кор. Емил Нисимов (ИЯИЯЕ – БАН)) – рецензент

 

Членове на журито:

Проф. дфн Пламен Божилов (ИЯИЯЕ-БАН)  – рецензент

Проф. дфн Радослав Рашков (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) – рецензент

Доц. дфн Мариян Станишков (ИЯИЯЕ – БАН)

Чл.кор. Емил Хорозов (ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”)

Чл.кор. Стефан Иванов (ФМИ, СУ„Св. Климент Охридски”)

Доц. д-р Христо Димов (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”)

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на ИЯИЯЕ и са публикувани на Интернет страницата на Института –  www.inrne.bas.bg.