Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН организира VІІ Национална конференция с международно участие „Морфологични дни“. Научният форум се проведе от 8 до 10 юни 2018 г. в Националния антропологичен музей при ИЕМПАМ – БАН.

Конференцията се реализира по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г. „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината”, финансиран от оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Форумът бе открит официално от доц. Светлозара Петкова, Директор на ИЕМПАМ – БАН и от проф. дбн Нина Атанасова, председател на Организационния комитет и ръководител на екипа за организация и управление на проекта.

Институтът удостои с почетни грамоти проф. Васил Василев и Христо Чучков за изключителен принос към развитието и утвърждаването на Българската морфологична школа по случай техния предстоящ юбилей. Приветствия към организаторите и участниците в конференцията поднесе акад. Владимир Овчаров, председател на Българското анатомично дружество. Пленарни доклади изнесоха проф. Катя Тирдс от Университета във Вагенинген, Холандия; проф. Михаил Давидов от Института по анатомия към Университета в Хамбург, Германия и акад. Владимир Овчаров от Медицински университет, София. Учени от България, Сърбия, Египет, Македония, Грузия и Беларус представиха повече от сто научни съобщения от областта на анатомията, хистологията, цитологията, ембриологията, патологията и антропологията.