Във връзка с подписаното ново Споразумението за научно сътрудничество между БАН и НАН Беларус за периода 2019 – 2021г. и Протокол към него, започна набирането на нови предложения за съвместни научни проекти с Националната академия на науките на Беларус.

Необходимо е в срок до 2 юли 2018г. да бъдат представени в отдел МДОПП, БАН-Администрация, с придружително писмо (по образец, качен на сайта на БАН) от Директора на института, следните документи:

  • форма “А” (на български език), подписана от директора на института и от ръководителя на проекта, подпечатана от института и с номер на решението на Научния съвет на института, с което се приема проектът;
  • форма “В1” (на английски език или на руски език), подписана и от двете страни (може и по e-mail).

Картата за оценка на проектното предложение по ЕБР (www.bas.bg – раздел „За нас“ – категория „Международна дейност“) е в сила за тази кампания за подаване на нови предложения за съвместни научни проекти с НАН Беларус.

Хабилитиран учен може да бъде ръководител само на един проект.

Предложения, които са продължение на теми на предишни проекти, няма да бъдат разглеждани.