Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 06 юли 2018 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:„Наноразмерни и наноструктурирани композитни материали като катализатори и адсорбенти с екологично предназначение” на Наталия Петкова Стоева, редовен докторант в ИОНХ – БАН, професионално направление 4.2. „Химически науки”, научна специалност „Химична кинетика и катализ” 01.05.16.

Научни ръководители:

  • Доц. д-р Иванка Спасова
  • Доц. д-р Марияна Христова

Председател на научното жури:

  • Доц. д-р Димитър Панайотов  – рецензент

Членове на научното жури:

  • Проф. д-р Александър Елияс – рецензент
  • Проф. дхн Таня Христова
  • Проф. д-р Татяна Табакова
  • Доц. д-р Иванка Спасова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИОНХ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИОНХ – БАН.