Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се запозна с дейността на Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН (ИОХЦФ-БАН) по време на посещението си днес. Той посети лаборатории, които работят по различни тематики.

Институтът по органична химия е един от най-старите химични институти на Българската академия на науките, посочи директорът на института проф. Светлана Симова. Тя представи научните области, новите разработки, партньорството с бизнеса и актуалните национални и международни проекти. Учените от Института работят в сътрудничество със свои колеги от цял свят, допълни още проф. Симова.

Институтът стартира проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Той е фокусиран върху създаването на условия, които да стимулират преработването на лечебните растения в страната и превръщането им в източник на продукти с висока добавена стойност. Проектът се изпълнява в партньорство с Агробиоинститута на Селскостопанската академия, Факултет по химия и фармация на СУ ”Св. Климент Охридски”, Биологически факултет на СУ ”Св. Климент Охридски” и Института по полимери при БАН.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, гл. научен секретар проф. Евдокия Пашева, зам.-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов и др. представители на МОН присъстваха на срещата. Те разгледаха Центъра по ЯМР спектроскопия, в който се осъществява недеструктивен структурен анализ на малки и средни по размер молекули, на нови синтетични и природни биологично активни съединения, както и бърза идентификация на манов мед и на „фалшив“ от „истински“ пчелен мед.

Гостите посетиха и лабораториите по органичен синтез и стереохимия, химия на природните вещества и химия и биофизика на протеини и ензими. В резултат от изследванията в тези лаборатории са направени разработки на лекарствени препарати за лечения на дълбоки рани, както и на иновативни продукти с приложение в козметиката и медицината.

Бяха обсъдени и проблеми, свързани с поддържането на научната инфраструктура, стимулирането и задържането на младите учени и връзките с малкия и средния бизнес. Беше изразено мнение, че трябва съвместно да се търсят възможности за контакти с фирми и предприемачи и да се стимулират разговори с браншови организации чрез посредничеството на Министерството на земеделието, Министерството на икономиката и Министерството на здравеопазването за популяризирането на възможностите за извършване на съвместни дейности и научно-приложни разработки.