През юли 2018 г. научните колекции на членовете на Консорциума на европейските таксономични институции (CETAF) бяха включени в Европейската пътна карта за стратегическа научна инфраструктура (ESFRI) под името “Разпределена система от научни колекции” (Distributed System of Scientific Collections, DiSSCo).

Участници в инициативата DiSSCo са 115 музеи и други институции от 21 европейски страни, съхраняващи значими природонаучни колекции. С това започва изпълнението на 12-годишна програма от четири последователни проекта, които целят интегриране на колекциите, въвеждане на единен регламент за съхранение, развитие и ползване, а също и дигитализиране на колекционните единици.

Националният природонаучен музей (НПМ-БАН) и Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) на Българската академия на науките са членове на Консорциума на европейските таксономични институции CETAF (www.cetaf.org) от 2014 г. Консорциумът обединява природонаучни музеи и научни институти, които поддържат научни колекции от живата и нежива природа и провеждат научни изследвания, основани на тях – общо 59 институции от 21 европейски страни. Общото богатство на колекциите на членовете на CETAF се оценява на 1,5 милиарда екземпляра и представлява повече от 80% от биологичните колекции в световен мащаб.

Освен научно значение, изпълнението на тази програма ще позволи пълноценното обслужване от страна на европейските научни колекции и на редица практически дейности – опазване на биоразнообразието, управление на устойчивото ползване на биологичните ресурси, оценка на качеството на околната среда (биологичен мониторинг), борба с вредителите в селското и горското стопанство, някои аспекти на здравеопазването, туризма и др.

Колекциите на НПМ-БАН, съхранявани най-вече в музея в гр. София, но и в палеонтологическия филиал в гр. Асеновград, се оценяват на около 1,5 милиона единици. Те включват основно зоологични колекции от цял свят – ненасекомни безгръбначни, ентомологична, ихтиологична, херпетологична, орнитологична, териологична. Включват също палеонтологична колекция – тук е една от големите колекции на фосилни птици в Европа и една от най-богатите в Евразия колекции на пикермийска фауна, минералогична колекция с почти 1/3 от видовете минерали в света, както и хербарий. ИБЕИ-БАН съхранява повече от половин милион колекционни единици, като в това число са най-големият и представителен хербариум за Югоизточна Европа и уникалните за региона микологична, палеонтологична и палинологична колекции, както и значима зоологична колекция. Началото на посочените научни колекции е поставено в края на ХІХ-ти век и тяхното развитие е резултат от усилията на много поколения български естественици.