Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  „доктор“ съобщават, че на 31.08.2018 г. (петък) от 11:00 ч., в Зала “Левентис” на НПМ-БАН, бул. Цар Освободител 1, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Сравнително изследване на числеността, размножаването и храненето на чакала (Canis aureus L., 1758) и лисицата (Vulpes vulpes L., 1758) в Горнотракийската низина и Добруджа” (научна специалност “Екология и опазване на екосистемите”, шифър 02.22.01)

на Албена Йорданова Власева, редовен докторант в отдел “Животинско разнообразие и ресурси”, ИБЕИ-БАН.

Научен ръководител: проф. дбн Петър Василев Генов (ИБЕИ-БАН)
Научен консултант: доц. д-р Ценка Георгиева Часовникарова (ИБЕИ-БАН)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.