Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  „доктор“ съобщават, че на 03.09.2018 г. (понеделник) от 11:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин 2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Биохимични и молекулни маркери за устойчивост към окислителен стрес” (научна специалност “Генетика”, шифър 01.06.06)

на Цвета Владимирова Ангелова, редовен докторант в секция “Мутагенеза от околната среда”, отдел “Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология”, ИБЕИ-БАН.

Научен ръководител: проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова (ИБЕИ-БАН)
Научен консултант: гл. ас. д-р Петя Първанова (ИБЕИ-БАН)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.