Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките“ съобщават, че на 21 септември 2018 г. (петък) от 11.00 ч. в заседателната зала на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 6, ет. 7, ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд „Нематериално културно наследство – политики и практики за неговото опазване“ на д-р Силва Гаро Налбантян-Хачерян в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика).

Рецензии:

  • Проф. д.п.н. Сийка Чавдарова-Костова
  • Проф. д.н. Иван Кабаков
  • Проф. д.изк. Мила Сантова

Становища:

  • Проф. д.ф.н. Албена Георгиева
  • Проф. д-р Николай Ненов
  • Доц. д.п.н. Пенка Цонева
  • Доц. д-р Валентина Ганева-Райчева

Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Албена Георгиева

Материалите по защитата са на разположение в канцелариите на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска“ 6А и ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 6, ет. 7. (http://iefem.bas.bg/konkursi|)