I. Във връзка с подписан на 14.09.2018 г. протокол между Министъра на образованието и науката, Председателя на БАН, Председателя на ОС на БАН, представител на Общото събрание на учените в НИМХ-БАН и Председателя на ВОН-КНСБ относно искане на НИМХ-БАН за споразумение между БАН и НИМХ-БАН, и след проведено явно гласуване, Управителният съвет на БАН реши:

Удължава срока на взетото от УС на БАН решение (Протокол №13/13.09.2018 г., т.1.2.) за разглеждане на кандидатури за временно изпълняващ длъжността директор на НИМХ-БАН до 18.09.2018 г.

II. Във връзка с подписване на споразумение между БАН и ОС на учените в НИМХ-БАН, с гарант Министърът на образованието и науката, свързано с нормалното функциониране на НИМХ до извеждането му от структурата на БАН, УС на БАН реши следното:

УС дава мандат на Председателя на БАН да води преговори и подпише споразумение, в което:

  1. Да се поеме ангажимент за следното:

1.1.      До приключване на бюджетната година НИМХ–БАН ще разполага и ще се разпорежда със средствата от субсидията от държавния бюджет, както и със средствата от собствени приходи, съгласно утвърдения бюджет на института по реда на чл. 16, ал. 1, т. 11 и чл. 40, ал.1, т.4 от Устава на БАН.

1.2.      Управителните органи на БАН, съгласно своите правомощия, ще осигурят всички необходими условия за нормално, спокойно и безпроблемно функциониране на НИМХ до приключване на процедурата по преструктурирането му.

1.3 Управителният съвет на БАН се съгласява да разгледа кандидатурите за временно изпълняващ длъжността директор на НИМХ, предложени от Общото събрание на учените в НИМХ и да предложи на Председателя на БАН за назначаване една от тях, която отговаря на изискванията на Устава на БАН.

  1. Председателят може да поеме ангажимент да се внесат за разглеждане в Общото събрание на БАН въпроси от правен характер, свързани с извеждането на НИМХ от структурата на БАН.