Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност “Професор” по научна специалност “Паразитология и хелминтология” (01.06.19)

по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 37 от 04.05.2018 год.

за нуждите на секция “Експериментална паразитология” към ИЕМПАМ – БАН на Доц. Светлозара Любомирова Петкова, доктор

 

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ – БАН No.РД-09-35/06.06.2018 г.):

  1. Вътрешни членове:

Професор д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн

Професор Мрагарита Павлова Габрашанска, дб

Професор Евгени Пенев Кирацов, дб

резервен член:

доц. Мариана Станчева Панайотова – Пенчева, дб

  1. Външни членове:

Професор д-р Паскал Тодоров Желязков, двмн – НДНИВМИ – София

Професор д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн – МФ – МУ – София

Професор д-р Цветанка Цанкова Маринова, дмн – МФ – СУ”Св. Климент Охридски”

Професор Мария Александрова Халачева, двмн – пенсионер

резервен член:

доц. д-р Петьо Неделчев Прелезов, дб ТУ-Стара Загора

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на института и са публикувани на интернет страницата на ИЕМПАМ- БАН:http:/iempam.bas.bg/ann/announcements75.html