Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,

обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност “Професор” по научна специалност “Морфология” (01.06.26)

по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 37 от 04.05.2018 год.

за нуждите на секция “Експериментална морфология” към ИЕМПАМ – БАН на Доц. Мери Любенова Ганчева, доктор

 

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ – БАН No.РД-09-36/06.06.2018 г.):

  1. Вътрешни членове:

Професор Нина Недева Атанасова, дбн

Професор д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн

Професор Машенка Борисова Димитрова, дб

резервен член:

професор Людмил Пенюв Кирацов, дб

  1. Външни членове:

Професор д-р Николай Еланков Лазаров, дмн – МФ – МУ – София

Професор д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн – МФ – МУ – София

Професор д-р Ивета Антонова Коева, дмн – МУ – Пловдив

Професор д-р Георги Димитров Георгиев, двм – ФВМ – ЛТУ – София

резервен член:

чл. кор. проф д-р Михаил Славчев Давидов. дмн – пенсионер

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на института и са публикувани на интернет страницата на ИЕМПАМ- БАН:http:/iempam.bas.bg/ann/announcements76.html