Институтът за гората – БАН отбелязва своята 90-годишнина с юбилейна международна конференция „90 години Институт за гората – за обществото и природата“. Тя ще се проведе в София от 24 до 26 октомври 2018 г.

По време на конференцията ще бъдат представени иновативни технологии и резултати от развитието на българската и международна наука, които да засилят интереса на обществото към нея, както и да се издигне международния авторитет на страната ни в областта на горската наука и екологията.

Над 120 световноизвестни учени, международни експерти, водещи специалисти и представители на различни български и международни институции, ще обменят опит и знания, ще споделят резултати от научно-изследователски разработки и проекти, разработвани в областта на горското стопанство, екологията и екосистемните проучвания. Сред тях участие са заявили над 40 чуждестранни участника от Азия (Азербайджан, Индия, Иран, Южна Корея), Северна Америка (Канада), и Европа (Англия, Германия, Гърция, Естония, Италия, Испания, Македония, Португалия, Русия, Сърбия, Турция, Унгария, Франция, Швейцария и др.), както и 35 млади учени – студенти, докторанти и пост-докторанти.

Основните теми на конференцията са разпределени в следните научни сесии:

  • Горско стопанство, механизация и управление на екосистемите, горска политика;
  • Горска екология: гори и взаимодействия с компоненти на средата;
  • Горите и климатичните промени, управление на рискови процеси;
  • Лесовъдство и управление на горските генетични ресурси;
  • Биоразнообразие, здравословно състояние на горите и инвазивни видове;
  • Екосистемни услуги, екологичен мониторинг и интердисциплинарни изследвания.

Всички абстракти ще бъдат отпечатани в Сборник с абстракти, наличен и в електронен вариант на сайта на Институт за гората (www.fri.bas.bg), достъпен за широката общественост и заинтересованите лица. Пълен текст на избрани доклади ще бъде публикуван в списанията Silva balcanica (SJR Index) и Forest Science (Наука за гората).