Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на химик Александра Стефанова Камушева

Институтът по физикохимия – БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 16.10.2018 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Синтез и структура на стъклокерамики, получени при имобилизиране на големи количества металургични отпадъци“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Физикохимия”

Председател на Научното жури:

Доц. д-р Драгомир Тачев – становище;

Научно жури:

Доц. д-р Рени Йорданова – рецензент,

Доц. д-р Ружа Харизанова – рецензент,

Проф. д-р Александър Караманов,

Проф. д-р Стоян Гуцов

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на интернет страницата на Института:

http://ipc.bas.bg/page/posts/materiali-za-zaschita-na-disertacija-za-priszhdane-na-obrazovatelnata-i-nauchna-stepen-bdquodoktorldquo-98.php